دومين جلسه معاونت فرهنگي با اساتيد مشاور

دومين جلسه معاونت فرهنگي و اجتماعي با اساتيد مشاور انجمن هاي علمي و كانون ها برگزار گرديد. در اين جلسه كه در روز شنبه مورخ ۲۷ دي ماه از ساعت ۱۵ در سالن شهيد باهنر برگزار گرديد؛ ابتدا آقاي مهندس نيكونژاد در مورد اهداف و فعاليت ها و برنامه هاي جديد معاونت فرهنگي و ا جتماعي توضيحاتي ارائه گرديد. در ادامه در مورد نحوه استفاده از وبلاگ هاي اساتيد مشاور كانون هاي فرهنگي و هنري و انجمن هاي علمي توضيحاتي ارائه گرديد و در انتها احكام اساتيد مشاور و نام هاي كاربري وبلاگ ها تحويل اساتيد مشاور گرديد.

دومين جلسه معاونت فرهنگي و اجتماعي با اساتيد مشاور انجمن هاي علمي و كانون ها برگزار گرديد.