مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد برگزار می کند

دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ، ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺟﺮا و HSE، سازمان نظام مهندسی ساختمان سه ماه آخر سال ۱۳۹۸

جهت اطلاع از برنامه کلاس دوره های بهمن و اسفند کلیک کنید.

دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۵

جهت اطلاع ازﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ دردوره هﺎ، هزینه ها و برنامه کلاسی کلیک کنید.