برگزاری دوره آموزشی سایکو فیزیک

دوره آموزشی مجازی سایکوفیزیک با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی و با همکاری مشترک دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و مشارکت شماری از اساتید مراکز دانشگاهی برگزار شد.
در این رویداد علمی که با مسئولیت دکتر رضا ابراهیم پور عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی و در مدت دو ماه برگزار شد، اصول ، مفاهیم و روش‌های سایکوفیزیک، برنامه نویسی ، پیاده‌سازی و اجرای چهار آزمایش سایکوفیزیک منتخب ادراک هیجانات، توجه زمانی، تصمیم‌گیری ادراکی و جستجوی بصری و سوگیری ادراکی توسط اساتید و متخصصان این حوزه برای علاقمندان تدریس شد.