دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ ، تعداد ۲۱  دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد از گروه های آموزشی مختلف دانشکده به شکل مجازی و در فضای LMS  دانشگاه برگزار گردید.