دعوت دفتر همکاری های علمی و بین المللی از اساتید برای به روزآوری صفحات شخصی

 

🔹 با عنایت به لزوم توسعه معیارهای علم سنجی و نیز با هدف گذاری ورود به رتبه بندی های معتبر جهانی و رویت پذیری بیشتر، صفحات رزومه اساتید محترم در حال به روزرسانی است.

🔹 لذا از اساتید محترمی که تا کنون نسخه به روز شده رزومه خود را ارسال ننموده اند، درخواست می شود آخرین نسخه از رزومه به همراه عکس مناسب (این عکس می تواند با استفاده از دوربین موبایل نیز گرفته شده باشد) را به ایمیل کارشناس محترم این حوزه (جناب آقای مهندس مشتاقی) به نشانی moshtaghi@sru.ac.ir ارسال نمایند.

🔹 همچنین ارسال لینک های:

ORCID
Google Scholar
Scopus
Publons
LiveDNA
ResearchGate
Linkedin

که دارای اهمیت زیادی در این خصوص هستند، تکمیل کننده اطلاعات صفحه شخصی اساتید محترم خواهد بود.