دسترسی به کتب انتشارات الزویر برای محققان و دانشجویان به مدت سه ماه رایگان است

دسترسی به کتب انتشارات الزویر برای محققان و دانشجویان به مدت سه ماه رایگان است.  برای مطالعه بیشتر کلیک کنید.

 

 

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه  شهید رجایی

کد خبر:۹۹۲۱۷۳