در نشست شورای دانشگاه مطرح شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه گزارشی با عنوان “مشارکت ایرانیان در دانش جهان”، سهم مشارکت دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی را در تولیدات علمی در سال ۲۰۱۳ تببین نمود.

بر اساس داده های این گزارش در سال ۲۰۱۳ جمعا ۲۸۴۸۶ مقاله با نمایه ISI از کشور ایران به چاپ رسیده است. این مقالات در شش حوزه اصلی علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر، علوم انسانی، کشاورزی و دامپزشکی و علوم پزشکی توزیع شده اند. در این بین، رشته شیمی با سهم تولید ۱۱% از کل تولید علم کشور، در صدر قرار دارد. دانشگاه شهید رجائی با چاپ ۱۲۶ مقاله در سال ۲۰۱۳ در بین ۷۰۴ دانشگاه و موسسه پژوهشی کشور در حوزه های مهندسی با ۶۵ مقاله و علوم پایه با ۵۵ مقاله به ترتیب در رتبه های ۳۷ و ۵۴ قرار گرفته است (جزو ۱۰% اول). این در حالی است که این رتبه بندی به صورت نسبی نبوده و بر اساس تعداد اعضای هیات علمی و یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی رتبه بندی صورت نگرفته است.

نکته جالب توجه در این گزارش، تفاوت قابل ملاحظه سرانه تولید علم در دانشگاه شهید رجائی نسبت به میانگین کل کشور است. در حالی که نسبت تعداد مقالات ISI به اعضای هیات علمی در کل کشور برابر ۰/۲۳ می باشد، این نسبت برای دانشگاه شهید رجائی ۰/۷ بوده است که بیان کننده میانگین ۳ برابری تولید علم در این دانشگاه نسبت به میانگین کشور است. همچنین نسبت تولید علم به دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در سال ۲۰۱۳ در سطح کشور ۰/۰۳۹ و در سطح دانشگاه شهید رجائی ۰/۱۱ می باشد.