محکومیت جنایت های رژیم آل سعود در کشتار اخیر مردم مسلمان یمن

بیانیه بسیج اساتید و بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

در خصوص محکومیت جنایت های رژیم آل سعود در کشتار اخیر مردم مسلمان یمن

بیانیه_محکومیت_جنایت_های_رژیم_آل_سعود