در جلسه شورای دانشگاه مطرح شد

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه شهید رجایی با محوریت دانشکده ها و دانشجو معلمان

اولین جلسه شورای دانشگاه در سال جاری روز شنبه مورخ ۲/۲/۹۸ با حضور اعضای این شورا برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی موارد دستور جلسه، درخصوص نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم و استاد در دانشگاه بحث و بررسی شد و نهایتا مقرر گردید دانشکده های ۹ گانه بصورت مستقل و با محوریت هر دانشکده و حضور پررنگ دانشجومعلمان نسبت به برگزاری بزگرداشت مقام شامخ معلم اقدام شود.

دکتر حمیدرضا عظمتی ریاست دانشگاه ضمن تاکید بر برگزاری شایسته مراسم بزرگداشت هفته معلم و مقام استاد، اعلام کرد باید هرچه بیشتر در راستای تقویت دانشکده ها در ابعاد مختلف تلاش کنیم و نباید وظیفه دانشکده ها را صرفا به امر پژوهش و آموزش دانست بلکه دانشکده ها باید کانون فعالیت های دانشجویی در ابعاد مختلف از جمله اجتماعی، فرهنگی، صنفی، دینی، مذهبی و سیاسی باشند. بر همین اساس مراسم گرامیداشت های خاص از جمله مقام معلم و سایر مناسبت ها را باید با محوریت دانشکده ها انجام داد تا شاهد مشارکت بهتر و موثر دانشجویان باشیم.

دکتر عظمتی در اینباره از روسای دانشکده ها خواست تا با برنامه ریزی هرچه مطلوب در اینخصوص تلاش نمایند.