ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هيات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومي و به نقل از دبير هيات مميزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، در جلسه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۸، جناب آقای دکتر موسی مظلوم از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه استادی ارتقأ يافتند. همچنین جناب آقایان دکتر علی زنگنه و دکتر سید علیرضا داوری از دانشکده مهندسی برق نیز به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

جامعه دانشگاهی، دانشگاه شهید رجائی برای ايشان از خداوند متعال آرزوی توفيقات روز افزون دارد.