ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقای مرتبه سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، در جلسه مورخ ۱۸ دی ماه ۹۸، جناب آقای دکتر موسی مظلوم از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه استادی ارتقأ یافتند. همچنین جناب آقایان دکتر علی زنگنه و دکتر سید علیرضا داوری از دانشکده مهندسی برق نیز به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

جامعه دانشگاهی، دانشگاه شهید رجائی برای ایشان از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون دارد.