دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه در جلسه مورخ ۱۹ تیر ماه ۹۸، جناب آقای دکتر حامد ارزانی از دانشکده مهندسی عمران به مرتبه دانشیاری ارتقأ یافتند.

برای ایشان از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم.