دبیر هیات ممیزه دانشگاه خبر داد

بیست و هشتمین نشست از دور سوم هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

بیست و هشتمین نشست هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دبیر هیات ممیزه دانشگاه شهید رجائی (هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش با محوریت دانشگاه شهید رجائی)، صبح امروز چهارشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1398 بیست و هشتمین نشست هیات ممیزه، به عنوان دومین جلسه هیات ممیزه در دور سوم در سالن شهید باهنر تشکیل گردید.