دبیر علمی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه خبر داد

برنامه زمان بندی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه و سومین همایش اموزش الکتروشیمی ایران

شيوه ارائه مقالات به دو صورت پوستر و سخنراني مي باشد
مقالاتي كه به صورت ارائه سخنراني مي باشد در جدول زماني اورده شده و بقيه مقالات پذيرفته شده به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

مقالات ارائه شده به شكل پوستر، منطبق با زمان تعيين شده در جدول زماني مورد بازديد شركت كنندگان همايش قرار گرفته و مورد داوري كميته داوري قرار خواهند گرفت.

science-education-conference-time-table-v.2.pdf (73 دانلود ها)

electrochemistry-education-conference-time-table-v.2.pdf (75 دانلود ها)