دبیر علمی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه خبر داد

برنامه زمان بندی سومین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه و سومین همایش اموزش الکتروشیمی ایران

شیوه ارائه مقالات به دو صورت پوستر و سخنرانی می باشد
مقالاتی که به صورت ارائه سخنرانی می باشد در جدول زمانی اورده شده و بقیه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

مقالات ارائه شده به شکل پوستر، منطبق با زمان تعیین شده در جدول زمانی مورد بازدید شرکت کنندگان همایش قرار گرفته و مورد داوری کمیته داوری قرار خواهند گرفت.

science-education-conference-time-table-v.2.pdf (46 دانلود ها)

electrochemistry-education-conference-time-table-v.2.pdf (52 دانلود ها)