دبیر اجرایی همایش خبر داد

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری همایش پژوهش در آموزش علوم پایه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده علوم پایه، جلسه شورای سیاست گذاری همایش پژوهش در آموزش علوم پایه در محل معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید.

جلسه شورای سیاست گذاری چهارمین همایش ملی پژوهش در آموزش علوم پایه در محل معاونت آموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش با حضور دبیران همایش (خانم دکتر اعظم انارکی؛ دبیر علمی – خانم دکتر معصومه قلخانی؛ دبیر اجرایی ) و معاون آموزش متوسطه (آقای دکتر عمادی) و معاون آموزش ابتدایی ( سرکار خانم دکتر حکیم زاده) و مدیران کل ستادی معاونت آموزش متوسطه و کارشناسان مربوطه تشکیل گردید.

بر اساس این گزارش، در این جلسه دکتر میرزایی دبیر همایش گزارش مختصری از فعالیت های انجام گرفته برای برگزاری همایش را ارائه داده و اعضای محترم شرکت کننده در جلسه در راستای کیفیت بخشی به موضوع پژوهش در آموزش علوم پایه به ارائه نظرات خود پرداختند.  در جلسه فوق الذکر بر هدفمند شدن همایش در راستای نیاز وزارت اموزش و پرورش تاکید و ایجاد دبیرخانه دایمی ان در تعامل با معاونت اموزش متوسطه مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به اهمیت اموزش علوم پایه، تشکیل شورای سیاست گذاری در آموزش علوم پایه در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت که مقرر شد مقدمات این موضوع توسط دانشکده علوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی در دبیرخانه همایش فوق الذکر مورد بررسی قرار گیرد تا مقدمات اجرایی آن فراهم آید.

%d8%b4%d8%b4%d8%b4.