دبیرانجمن های علمی برق دانشگاههای منطقه ۱ کشور

دربیستمین نشست اتحادیه انجمنهای علمی برق مورخ ۲۸الی۲۹مرداد ماه  که دردانشگاه اصفهان برگزارشد، آقای محمدرضا درویش خضری دانشجوی مهندسی برق-مخابرات به سمت دبیرانجمن های علمی برق دانشگاههای منطقه ۱ کشور و همچنین دانشگاه شهید رجائی برای اولین دوره به عنوان دبیرخانه اتحادیه دانشگاههای منطقه ۱ کشور انتخاب شد.

طبق خبر معاونت فرهنگی و اجتماعی، انجمن علمی برق به عنوان انجمن برتر دانشگاه انتخاب شده و به عنوان نماینده دانشگاه شهید رجایی در مسابقات جشنواره ی حرکت در بخش های محتوای دیجیتال (اپلیکیشن و سایت ) ،نشریه و همچنین انجمن برتر شرکت خواهد نمود.

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1