دانشکده کامپیوتر خبر داد:

درتاریخ  یکشنبه۲۲ دی ماه .جلسه ای با عزیزان حوزه معاونت اموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

  • در این جلسه همکاران محترم شورا در مورد مسائل ومشکلات آموزشی و برنامه ریزی ترم آینده مواردی را بیان فرمودند و عزیزان حوزه معاونت هم رهنمود هایی برای رفع این مسائل ارایه نمودند.