دانشکده کامپیوتر خبرداد:

جلسه ی گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر با مسئولین معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار شد: