دانشکده کامپیوتر برگزار کرد

این جلسه با حضور ریاست و معاونت محترم  آموزشی دانشکده و اساتید محترم گروهوش مصنوعی  در تاریخ ۹۵/۸/۱ساعت ۱۳  در سالن سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر  برگزار گردید و گزارش مشروحی از قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی توسط  ریاست محترم و معاون محترم آموزشی  تشریح گردید و اساتید محترم ضمن معرفی خود به زمینه های تحقیقاتی خویش اشاره نموده و در ادامه، مدیر گروه محترم  هوش مصنوعی در رابطه با سطح انتظارات اساتید از دانشجویان این رشته بحث و تبادل نظر کردند.

مراسم در پایان با پذیرایی مختصر به اتمام رسید

IMG_20161023_153526