معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

shahgholi دكتر مجيد شاهقلي
استاديار گروه طراحي جامدات
majid.shahgholi @ srttu.edu
داخلی: ۲۳۷۳

شرح وظايف

• تلاش بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی دانشکده بر اساس مصوبات و مقررات ابلاغی

• شرکت در جلسات آموزشی، پژوهشی و تحصيلات تکميلی دانشکده
• شرکت در جلسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
• اطلاع رسانی مصوبات آموزشی، پژوهشی دانشگاه به اعضای هيات علمی و مديران گروه های آموزشی
• نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی و مديران گروه ها
• پيش بينی و نظارت بر برنامه های گراميداشت هفته های پژوهش و آموزش دانشکده
• نظارت بر حضور تمام وقت استادان و برگزاری کلاس های آموزشی و آزمايشگاهی
• برآورد نيازمندی های آموزشی و پژوهشی دانشکده و اعلام به رياست دانشکده
• ارزيابی سالانه عملکرد آموزشی و پژوهشی استادان
• نظارت بر انجام صحيح و به موقع و ارزيابی کارآموزی دانشجويان و پايان نامه های کارشناسی
• نظارت بر تعريف گروه های درسی و انتخاب واحد دانشجويان

• نظارت و پيگيری ثبت نمرات موقت وقطعی دانشکده
• تعامل سازنده با معاونين آموزشی و پژوهشی ساير دانشکده ها
• سرپرستی ونظارت بر عملکرد کارشناسان و کمک کارشناسان آموزشی و پژوهشی دانشکده
• نظارت مستمر بر حسن اجرای وظايف آموزشی و پژوهشی اعضای هيات علمی
• شرکت در جلسات بررسی پرونده های پژوهانه
• انجام ساير امور محوله از سوی مقامات مافوق در حيطه وظايف و عندالزوم

معاون فنی و دانشجويی دانشکده

  refahi دکتر امیر رفاهی اسکوئی
استادیار گروه ساخت و توليد
amir.refahi @ sru.ac.ir
داخلی: ۲۳۷۴

شرح وظايف

• تلاش و تعامل سازنده در راستای اجرای مناسب امور آموزشی، اداری و فنی دانشکده بر اساس مصوبات و مقررات ابلاغی
• جمع آوری، تدوين و تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز جهت برنامه ريزی و اجرا
• مشارکت در انتخاب فنی و تخصصی کارشناسان فنی و تکنسين ها
• هدايت و نظارت بر فعاليت های فنی دانشکده
• نظارت مستمر برعملکرد واحدهای تابعه و افراد زير مجموعه ( کارشناسان اداری، کمک کارشناسان، تکنسين های آزمايشگاه، انباردار و مسوول خريد)
• تلاش در جهت تهيه و کاربست تجهيزات مورد نياز
• برآورد بودجه مورد نياز دانشکده بر اساس وظايف محوله
• استخراج نيازمنديهای آزمايشگاه ها و کارگاه ها و تجهيزات و اقلام اداری مورد نياز
• ايجاد هماهنگی در امور دانشجويی، فرهنگی و فنی دانشکده
• تدوين و تنظيم برنامه سالانه عملياتی دانشجويی و ارائه آن به رئيس دانشکده
• ايجاد هماهنی با معاونت های مشابه در ساير دانشکده ها و معاونت دانشجويی و فرهنگی-اجتماعی دانشگاه
• ارائه کارنامه مالی و فنی سالانه دانشکده و گزارش آن به رئيس دانشکده
• نظارت مستمر بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از سوی رئيس دانشکده
• شرکت در جلسات آموزشی، پژوهشی و تحصيلات تکميلی دانشکده
• نظارت بر عملکرد انجمن های علمی دانشکده
• نظارت بر اردوها، بازديدها و مسابقات فرهنگی و ورزشی دانشکده
• اجرا و نظارت بر نمايشگاه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فنی مربوطه
• نظارت بر اجرای آموزش های آزاد و فوق برنامه
• شرکت در جلسات بررسی پرونده های پژوهانه
• انجام ساير امور محوله از سوی مقامات مافوق در حيطه وظايف و عندالزوم