مدیر گروه معماری سیستم های کامپیوتری

daneshpour3-217x300
دکتر نگین دانشپور
استادیار گروه نرم افزار
ndaneshpour@sru.ac.ir
داخلی: ۲۶۹۱

 

مدیر گروه نرم افزار

265
دکتر معصومه صفخانی  
استادیار گروه نرم افزار
safkhani@sru.ac.ir
داخلی:۲۶۱۶

 

مدیر گروه هوش مصنوعی

daneshpour3-217x300
دکتر نگین دانشپور  
استادیار گروه نرم افزار
ndaneshpour@sru.ac.ir
داخلی: ۲۶۹۱