barghhh

مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی

دکتر سید علیرضا داوری
استادیار گروه قدرت
test@srttu.edu
داخلی: ۲۲۴۷

 

مدیر گروه رفتار حرکتی

دکتر محمود صیفوری
استادیار گروه الکترونیک
test@srttu.edu
داخلی: ۲۲۴۷

 

مدیر گروه مدیریت ورزشی

دکتر زین العابدین موسوی
دانشیار گروه کنترل
test@srttu.edu
داخلی: ۲۲۴۷

 

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

دکتر شهریار شیروانی مقدم
دانشیار گروه مخابرات
test@srttu.edu
داخلی: ۲۲۴۷