رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا علیگودرز
گروه حرارت، سیالات و تاسیسات
دانشیار
22970052 22970052
maligoodarz @sru.ac.ir

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
shahgholi-fمجيد شاهقلي
گروه طراحي جامداتاستاديار
22970052 22970052
Majid.shahgholi @ sru.ac.ir

 

معاون فنی و دانشجویی دانشکده
refahiامیر رفاهی اسکوئی
گروه ساخت و توليد
استادیار
22970052 22970052
amir.refahi @ sru.ac.ir

 

مدیر گروه ساخت و تولید
sheikhiمحمد مراد شیخی
گروه ساخت و تولید
دانشيار
22970052 22970052
M_sh_1971 @ yahoo.com

مدیر گروه حرارت، سيالات و تاسيسات

mahdi میراعلم مهدی
گروه حرارت، سيالات و تاسيساتاستادیار
22970052 22970052
miralam_mahdi@yahoo.com

 

مدیر گروه طراحي جامدات

Rahmani Siteعلی رحمانی هنزکی
گروه طراحي جامداتاستاديار
22970052 22970052
a.rahmani@srttu.edu

 

مدیر گروه مكانيك خودرو

arash-mohammadiآرش محمدی
گروه مکانیک خودرواستادیار
22970052 22970052
amohamadi@dena.kntu.ac.ir