تاریخچه

انستيتو مکانيک دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال 1361 تاسيس و پس از گذراندن مراحل مختلف در سال 1385 به دانشکده مهندسي مکانيک تبديل گرديد. هم اکنون اين دانشکده داراي چهار گروه آموزشي میباشد.