تاریخچه

انستیتو مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال ۱۳۶۱ تاسیس و پس از گذراندن مراحل مختلف در سال ۱۳۸۵ به دانشکده مهندسی مکانیک تبدیل گردید. هم اکنون این دانشکده دارای چهار گروه آموزشی میباشد.