نام کارشناس
بخش
داخلی
آقاي فرمندکارشناس مسئول آموزش2376
آقای فارسيجانيكارشناس گروه جامدات و سیالات2378
آقای رمضانیكارشناس گروه ساخت و تولید و مكانيك خودرو2375
آقاي پيروزنياکارشناس تحصيلات تکميلی2372
کارشناس
بخش
داخلی
 حیدر رمضانی کارشناس پژوهش 2375
نام کارشناس
آزمايشگاه
داخلی