نام کارشناس
بخش
داخلی
آقاي فرمند کارشناس مسئول آموزش 2376
آقای فارسيجاني كارشناس گروه جامدات و سیالات 2378
آقای رمضانی كارشناس گروه ساخت و تولید و مكانيك خودرو 2375
آقاي پيروزنيا کارشناس تحصيلات تکميلی 2372
آقای رحیمیان کارشناس تحصیلات تکمیلی دکترا 2505
آقای عمادی مسئول دفتر دروس 2379
کارشناس
بخش
داخلی
 حسن احمدی  کارشناس پژوهش  2520
نام کارشناس
آزمايشگاه
داخلی
 آقای حسنعلی  کارگاه ماشین ابزار  2254
 آقای راسخ  کارگاه قالب سازی  2256
 آقای محمدیان  کارگاه جوشکاری  2251
 آقای نریمانی  آزمایشگاه هیدرولیک  2342
 آقای قلی پور  آزمایشگاه هیدرولیک  2343
 آقای سلیمانی  کارگاه تاسیسات  2252
 آقای برونی  کارگاه مکانیک خودرو  2257