نام کارشناس
بخش
داخلی
آقای فرمند کارشناس مسئول آموزش ۲۳۷۶
آقای فارسیجانی کارشناس گروه جامدات و سیالات ۲۳۷۸
آقای رمضانی کارشناس گروه ساخت و تولید و مکانیک خودرو ۲۳۷۵
آقای پیروزنیا کارشناس تحصیلات تکمیلی ۲۳۷۲
آقای رحیمیان کارشناس تحصیلات تکمیلی دکترا ۲۵۰۵
آقای عمادی مسئول دفتر دروس ۲۳۷۹
کارشناس
بخش
داخلی
 حسن احمدی  کارشناس پژوهش  ۲۵۲۰
نام کارشناس
آزمایشگاه
داخلی
 آقای حسنعلی  کارگاه ماشین ابزار  ۲۲۵۴
 آقای راسخ  کارگاه قالب سازی  ۲۲۵۶
 آقای محمدیان  کارگاه جوشکاری  ۲۲۵۱
 آقای نریمانی  آزمایشگاه هیدرولیک  ۲۳۴۲
 آقای قلی پور  آزمایشگاه هیدرولیک  ۲۳۴۳
 آقای سلیمانی  کارگاه تاسیسات  ۲۲۵۲
 آقای برونی  کارگاه مکانیک خودرو  ۲۲۵۷