آزمايشگاه خواص مكانيكي و كامپوزيت ها
مهندس اربابی
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمايشگاه خوردگي و پوشش 
22970060 2258
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه عملیات حرارتی
 
22970060 2258
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه متالوگرافی
 
22970060 2258
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

کارگاه ریخته گری
 
22970060 2258
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

کارگاه صنایع چوبدکتر محمدغفرانی
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

 آزمایشگاه رنگ چوبمهندس اربابی
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه مکانیک چوب دکتر آیسونا طلایی
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه شیمی چوبدکتر پانته‌آ عمرانی

22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس
آزمایشگاه فیزیک چوب دکتر رنگ‌آور
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه چوب شناسی   دکتر آیسونا طلایی
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک‌ کنیدکتر تقی‌یاری
22970060 2253
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمايشگاه بیوتکنولوژیدکترسعید خلیلی
22970047 22970047
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

 آزمایشگاه علوم زیستی دکترفاضلی
2297004722970047 
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس