آزمايشگاه خواص مكانيكي و كامپوزيت ها
مهندس اربابی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمايشگاه خوردگي و پوشش  
۲۲۹۷۰۰۶۰  ۲۲۵۸
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه عملیات حرارتی
 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه متالوگرافی
 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

کارگاه ریخته گری
 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

کارگاه صنایع چوب دکتر محمدغفرانی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

 آزمایشگاه رنگ چوب مهندس اربابی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه مکانیک چوب دکتر آیسونا طلایی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه شیمی چوب دکتر پانته‌آ عمرانی

۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس
آزمایشگاه فیزیک چوب  دکتر رنگ‌آور
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه چوب شناسی    دکتر آیسونا طلایی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک‌ کنی دکتر تقی‌یاری
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

آزمايشگاه بیوتکنولوژی دکترسعید خلیلی
۲۲۹۷۰۰۴۷ ۲۲۹۷۰۰۴۷
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس

 

 آزمایشگاه علوم زیستی  دکترفاضلی
۲۲۹۷۰۰۴۷ ۲۲۹۷۰۰۴۷ 
دستور کار آزمایشگاه test@sru.ac.ir
آزمایش های قابل ارائه
آدرس