رئیس دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین
علیرضا ذاکری
گروه علوم زيستي
استادیار
22970047 22970047
رزومه En/Fa zakeri@sru.ac.ir

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
امیر عابدی
گروه مواد و متالورژی
استادیار
22970047 22970047
رزومه En/Fa amirabedi@sru.ac.ir

 

معاون فنی و دانشجویی دانشکده
سید محمود فاطمی
گروه مواد و متالورژیاستادیار
22970047 22970047
رزومه En/Fa mfatemi@sru.ac.ir

 

مدیر گروه علوم زيستي
عليرضا ذاكري
گروه علوم زيستي استادیار
22970047 22970047
رزومه En/Fa zakeri@sru.ac.ir

 

مدیر گروه مواد و متالورژی
سید محمود فاطمی
گروه مواد و متالورژی استادیار
22970047 22970047
رزومهEn/Fa mfatemi@sru.ac.ir

 

مدیر گروه صنايع چوب
آیسونا طلایی
گروه صنايع چوب استادیار
22970047 22970047
رزومه En/Fa atalaei @sru.ac.ir