رديف گروه کارشناسي پيوسته کارشناسي ناپيوسته کارشناسي ارشد گرایش
۱ علوم زيستي

—-

علوم محيط زيست

۲ مواد و متالورژی مهندسی مواد و متالورژی —- مهندسی مواد شناسايي و انتخاب مواد مهندسی
۳ صنايع چوب مهندسی مبلمان مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی
۴ صنايع چوب مهندسی مبلمان مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی حفاظت و اصلاح چوب
۵