نام کارشناس
بخش
تلفن داخلی
آقاي حسن شمسیانکارشناس مسئول دانشجویان کارشناسی2590
خانم ملیحه ایوبیکارشناس دانشجویان ارشد2591
نام کارشناس
بخش
تلفن داخلی
خانم ملیحه ایوبیكميته منتخب و پژوهش 2591
نام کارشناسآزمايشگاه/کارگاه/بخشتلفن داخلی
آقاي مهندس فرزاد اربابی قمصری%d9%81%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%82%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8aسرپرست کارگاه و آزمايشگاه های صنایع چوب2253
آقای محمد جابری عربلو %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%88تکنسین و انباردار کارگاه صنایع چوب2253
 آقای محمد سلیمانی طبا 11188887انباردار کارگاه ریخته گری2258
دکتر سعید خلیلی سرپرست آزمايشگاه بیوتکنولوژی2328
خانم دکتر فائزه فاضلی %d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%db%8cسرپرست آزمايشگاه علوم زیستی2328
آقاي سیدعلی اکبر حسینی aliakbarhoseiniتدارکات2671