آزمایشگاه فرایندهای ترمومکانیکی

 

دکتر فاطمی
۲۲۹۷۰۰۴۷
آدرس وب mfatemi@sru.ac.ir
فرایند اکستروژن گرم، آزمایش پانچ برشی گرم، آزمایش کشش و فشار گرم
 آدرس:
آزمايشگاه خوردگي و پوشش

 

 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه عملیات حرارتی

 

 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه متالوگرافی

 

 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
کارگاه ریخته گری
 
 
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۸
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
کارگاه صنایع چوب
 
  مهندس اربابی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
 آزمایشگاه رنگ چوب
 
دکتر محمدغفرانی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه مکانیک چوب
 
   دکتر آیسونا طلایی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه شیمی چوب
 
 دکتر پانته‌آ عمرانی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه فیزیک چوب
 
 دکتر رنگ‌آور
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه چوب شناسی
 
  دکتر آیسونا طلایی
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمایشگاه نفوذپذیری و چوب خشک‌ کنی
 
دکتر تقی‌یاری
۲۲۹۷۰۰۶۰ ۲۲۵۳
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمايشگاه بیوتکنولوژی
 
دکترسعید خلیلی
۲۲۹۷۰۰۴۷ ۲۲۹۷۰۰۴۷
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس:
آزمايشگاه علوم زیستی
 
دکترفاضلی
۲۲۹۷۰۰۴۷ ۲۲۹۷۰۰۴۷
آدرس وب test@sru.ac.ir
 
 آدرس: