Reza-1

رضا قندهاری

استادیار گروه قدرت

ایمیل: r_ghandehari@sru.ac.ir

تلفن: +98-22970006

زمینه های پژوهشی

 ردیفموضوع
1الکترونیک قدرت و طراحی مبدل ها
2انرژی های تجدیدپذیر
3ماشین های الکتریکی
4کیفیت توان
5سیستم های HVDC

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1

کارشناسی مهندسی برق – قدرت

عنوان پایان نامه: طراحی تابلوهای برق با استفاده از کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت ایران1373
2

کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت

عنوان پایان نامه: طراحی برقگیرها و بهینه سازی مدارات اسنابر برج های تریستوری شبکه های HVDC

دانشگاه علم و صنعت ایران1380
3

دکتری مهندسی برق – قدرت

عنوان رساله: پیامدهای بکارگیری مبدل های AC/DC در شبکه های برق

دانشگاه علم و صنعت ایران1388

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مدیر گروه قدرتدانشکده مهندسی برقآبان 1390 تا تیر 1391
2معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برقدانشکده مهندسی برقتیر 1391 تا آبان 1393
3 رئیس دانشکده مهندسی برقدانشکده مهندسی برقتیر 1394 تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1IEEE Senior Member- Industrial Electronic societyآمریکااز 2008 تاکنون
2انجمن الکترونیک قدرت ایرانایران
3رئیس کمیته Stabilized Power Supplies استاندارد IEC بخش ایرانایران

 

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1مجله مهندسی برق دانشگاه تبریزدانشگاه تبریزاز سال 1392
2Transaction on Power ElectronicsIEEEFrom 2009
3Transaction on Power DeliveryIEEEFrom 2009
4Transaction on Industrial ElectronicIEEEFrom 2010
5Transaction on Industry ApplicationsIEEEFrom 2013
6IEEE Transactions on Industrial InformaticsIEEEFrom 2016
7IEEE Journal of PhotovoltaicIEEEFrom 2017
8Energy Conversion And ManagementElsevierFrom 2017
 9Solar EnergyElsevierFrom 2017

 

مقالات مجلات

1- R. Ghandehari, A. Shoulaie, “Evaluating Voltage Notch Problems Arising from AC/DC Converter Operation”, IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 24, No. 9, September 2009.

2- R. Ghandehari, A. Shoulaie, “Experimental Investigation of High Frequency Oscillations Due to Voltage Notch of AC/DC Converters”, International Review of Electrical Engineering Journal, Vol. 4, No. 1, February 2009.

3- H. Atighechi, R.Ghandehari, A.Shoulaie, “AccurateAnalysis of Effective Parameters on Design of Induction Furnace Using Voltage Source Inverter”, International Review of Modeling and Simulations Journal, Vol. 2, No. 2, April 2009.

4- M. R. AlizadehPahlavani, R. Ghandehari, A. Naghashpour, H. A. Mohammadpour, “Power Quality Enhancement Using Gate-Controlled Series Capacitor”, Review of Electrical Engineering Journal, Vol. 3, No. 4, August 2010.

5- A. M. Zarezade, R. Ghandehari, “Improved Mayr Model of Electrical Arc Furnace to Analyse Harmonic”, Applied Mechanics and Materials Journal, Vols. 110-116, October 2012.

6- بختیار ظهوری زنگنه، رضا قندهاری، حجت شاهوردی، سبحان محمدیان ” افزايش بهره­وري خطوط انتقال با استفاده از هادي­هاي تركيبي ظرفيت بالا”، ماهنامه بین المللی نفت و انرژی، دی­ماه 1388.

7- P. Naderi, and R. Ghandehari,”Full Modeling and Simulation of Fuel-Cell Battery Hybrid Vehicle and Power Management Controller Design “, International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 33, No. 1, 2013.

8- Ghandehari, Z. Mousavi, and N. Ghaffari, “DFIG Grid-Synchronization Control of a WECSBased on Matrix Converter “, Engineering Science and Technology, Vol.2, No. 3, June 2012.

9- Nateghi and R. Ghandehari,”A Novel and Fast Technique for Harmonic Reduction Based on Wavelet Analysis and active Filter in Wind Farms”, International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 2, No. 4, August 2012.

10- M.ZareZadeh, and R. Ghandehari, “Improved Mayr Model of Electrical Arc Furnace to Analyse Harmonic”, Applied Mechanics and Materials, Vols. 110-116 , 2012, pp 1762-1766.

11- R. Mousavi, P. Amiri, R. Ghandehari, and J. Sadoughi, “Elimination of Flicker, Harmonic and Voltage Drops by Modelling and Simulation of Power Electronic Device”, International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), Vol. 5, n. 4, June 2012.

12- فرید کربلایی، سید مصطفی عباسی و رضا قندهاری، ” بررسی عوامل تاثیرگذار در روش­های تشخیص حالت جزیره­ای مبتنی بر بازخورد مثبت ولتاژ بر روی پایداری سیگنال کوچک منابع تولید پراکنده اینورتری”، فصل­نامه صنایع الکترونیک، دوره 4، شماره 2، تابستان 1392.

13- مجید حروفیانی، علی زنگنه و رضا قندهاری، ” مدل چندهدفه قیمت گذاری تزریق توان راکتیو منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع”، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 46، شماره 3، پاییز 95.

14- مجید حروفیانی و رضا قندهاری، ” برآورد اقتصادي نصب آرايه هاي خورشيدي در واحد سطح نيروگاه هاي فتوولتائيك با استفاده از پيكربندي مجدد آرايه ها”، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 8، شماره 1، بهار1397.

15- M. Horoufiany and R. Ghandehari, “Optimal fixed reconfiguration scheme for PV arrays power enhancement under mutual shading conditions”, IET Renewable Power Generation, Vol. 11, n. 11, 2017.

16- M. Horoufiany and R. Ghandehari, “Optimization of the Sudoku based reconfiguration technique for PV arrays power enhancement under mutual shading conditions”, Solar Energy, n. 159, 2018.

17- A. Mirzakhani, R. Ghandehari and S. A. Davari, “A New DPC-based Control Algorithm for Improving the Power Quality of DFIG in Unbalance Grid Voltage Conditions”, International Journal of Renewable Energy Research,Vol. 8, n. 4, 2018.

18- M. Horoufiany and R. Ghandehari, “A New Photovoltaic Arrays Fixed Reconfiguration Method for Reducing Effects of One- and Two-Sided Mutual Shading”, Transactions of the ASME, Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 141, June 2019.

مقالات همایش‌ها

1- R. Ghandehari, A. Jalilian, “Economical Impacts of Power Quality in Power Systems”, 39th International University Power Engineering Conference, UPEC 2004.

2- A. Naseh, B. Z. Zangane, R. Ghandehari, “The Loosening Phenomenon Problems in Transmission Lines Duo to Non-Standard Stringing Facilities”, 19th International Power System Conference, PSC 2004, Tehran, Iran.

3- رضا قندهاری، عباس شولایی، “بهینه­ سازی مدارات اسنابر در برج ­های تریستوری مبدل­ های HVDC”، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 20-22 اردیبهشت 1384، زنجان، ایران.

4- داود حبیبی­ نیا، رضا قندهاری، عباس شولایی “کنترل بهینه جریان مبدل ­های AC/DC برای شارژ سریع باطری ­های اسیدی”، پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت 1386، تهران، ایران.

5- D. Habibinia, R. Ghandehari, A. Shoulaie, “Implementation a Novel Control-Protective Scheme on Laboratorial Hvdc System to Distinguish Between Transient and Steady State Faults”, 42th International University Power Engineering Conference, UPEC 2007, England.

6- R. Ghandehari, D. Habibinia, A. Shoulaie, “The Problems of Voltage Notch Phenomena in Power AC/DC Converters”, 42th International University Power Engineering Conference, UPEC 2007, England.

7- B. Z. Zangane, R. Ghandehari, H.A. MohamadPour, D. Habibinia, “Optimum Operation of Overhead Transmission Lines Respect to Climate Condition”, 22th International Power System Conference, PSC 2008, Tehran, Iran.

8- H. A. MohamadPour, R. Ghandehari, A. Shiri, A. Naghashpour, “Power Quality Issues in Multi – Module Gate – Controlled Series Capacitor (MGCSC) Considering SSR Phenomenon”, 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, EPECS 2009, 10-12 November 2009, Sharjah, Dubai.

9- A. Shiri, H.A. MohamadPour, R. Ghandehari, M.R. Alizadehpahlavani, “Robust Sliding Mode Control of Electromagnetic Suspension System with Parameter Uncertainty”, 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, EPECS 2009, 10-12 November 2009,  Sharjah, Dubai.

10- مسعود حامدی، عباس شولایی، رضا قندهاری، عادل زکی­پور، “بررسی تاثیر اتصالات ترانسفورماتورهای تغذیه كننده بارهای غیرخطی برروی مقداراعوجاج هارمونیکی ولتاژ و جریان ورودی كارخانه ذوب آهن اردبیل”، بیست و چهارمین کنفرانس بین­ المللی برق، PSC 2009، آبان 1388، تهران، ایران.

11- D. Habibinia, R. Ghandehari, H. Khalilpour, “Study of Inverter and Rectifier Substations Islanding Fault in HVDC System, and Comparison between Different Control-Protective Methods”,International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM2010, 14-16 June 2010, Piza, Italy.

12- R. Ghandehari, S. Mohamadian,A. Shoulaie, “A New Approach to AC/DC Converters Modeling in Time Domain for Harmonic Analysis”, The FirstPower Quality Conference, PQC2010, 14-16 September 2010, Tehran, Iran.

13- رضا قندهاری، میلاد بصیری­ فر، عباس شولایی، “ارزیابی توان­ ها درشرایط هارمونیکی مبدل AC/DC و تعیین خطای دستگاه ­های اندازه­ گیری درچند مبدل نمونه”، اولین کنفرانس کیفیت توان، PQC2010، 23-25 شهریور 1389، تهران، ایران.

14- فضل­ اله رستگار کشکولی، رضا قندهاری، سید زین ­العابدین موسوی، “مدل سازی و كنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از كنترل كننده ی سری”، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، 3-4 آذرماه 1389، تهران، ایران.

15- Jafar Barmak, Mehdi Saghafi, S.ZeinolabedinMoussavi, Reza Ghandehari, “Fuel Cells inTelecom as a Backup System”, 4th Iranian Fuel Cell Seminar, 24-25 November 2010, Tehran, Iran.

16- احمد مرادقلی، محمد چشفر، رضا قندهاری، ” ارائه شیوه نوینی جهت آموزش تخمین پارامترهای مدار معادل موتور القایی”، سومین همایش ملی آموزش، 28-29 اردیبهشت 1390، تهران، ایران.

17- S. Mohamadian, R. Ghandehari, A. Shoulaie, “A Comparative Study of AC/DC Converters Used in High Current Applications”, 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference, PEDST2011, Tehran, Iran.

18- رضا قندهاری و نعمت­ اله غفاری جزی ،”آموزش لایه به لایه تکوینی دانش پیاده سازی یک مبدل AC/AC مدرن در راستای دستیابی به تکنولوژی صنعتی ­سازی و انبوه­ سازی این مبدل در داخل کشور”، چهارمین همایش ملی آموزش، 28-27 اردیبهشت 1391، تهران، ایران.

19- نعمت­اله غفاری جزی، رضا قندهاری و علی­ اکبر مطیع بیرجندی ،”جبران سازی توان راکتیو با استفاده از مبدل AC/AC سه­ فاز “، كنفرانس مهندسی برق مجلسی، 12-13 مهر 1391 ، اصفهان، ایران.

20- رضا قندهاری، نعمت ­اله غفاری جزی و سعید امیری،”کنترل برداری حلقه بسته موتور القائی سه­ فاز با استفاده ازمبدل ماتریسی”، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، 7-9 شهریور 1391، گناباد، ایران.

21- علی ­محمد زارع ­زاده، رضا قندهاری، امیر شریف یزدی،”ارزیابی و اندازه ­گیری فلیكر ولتاژ كارخانه فولاد آلیاژی ایران”، سمپوزیم فولاد، 9-10 اسفند 1390، اصفهان، ایران.

22- H. Abniki, S. Nateghi, R. Ghandehari, and M. NabaviRazavi, “Harmonic analyzing of wind farm based on harmonic modeling of power system components”, 11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 2012, Tehran.

23- P. Amiri , J. Sadoughi, R. Ghandehari, and M. Cheshfar, “Presentation of a modern method in teaching modeling and converting PWM switches of DC-DC converter”, Elsevier Science Direct, CY-ICER 2012.

24- سعید ناطقی، رضا قندهاری، رامین نوروزی و فرانك عبادی سهی،”بررسی فنی و اقتصادی بهره ­گیری ازانرژی زیست توده در سیستم توان تركیبی شامل بیومس ژنراتور، باطری و بویلر”، بیستمین كنفرانس مهندسی برق ایران، 26-28 اردیبهشت 1391، تهران، ایران.

25- حسن آبنیكی، سعید ناطقی، حسن منصف، رضا قندهاری،”مقایسه عملكرد هارمونیكی توربین بادی در دو فضای هارمونیكی و زمانی با استفاده از آنالیز كنترل برداری ژنراتور دوبل تغذیه”، بیست و هفتمین کنفرانس بین-المللی برق ایران، 22-24 آبان 1391، تهران، ایران.

26- رضا قندهاری، مهران كاویانی، محمدجواد اخلاقی ­مهر،”شبیه­ سازی و كنترل موتورهای سه ­فاز القایی از روش IFOC و DTC جهت كاربرد در حمل و نقل ریلی و مقایسه­ ای بر عملكرد این دو روش”، سومین كنفرانس پیشرفت ­های اخیر در مهندسی راه­آهن، اردیبهشت 1392، تهران، ایران.

27- رضا قندهاری، محمدجواد اخلاقی ­مهر،”کنترل بدون سنسور موتور سه­ فاز القایی با استفاده از روش IFOC با تخمین سرعت براساس مدل تطبیقی مرجع شار روتور”، شانزدهمین كنفرانس دانشجویی مهندسی برق، شهریور 1392، کازرون، ایران.

28- K. Hoseinpour Lanbor and R. Ghandehari, “Survey of Various Techniques To Correction and Mitigation of Voltage Sag Problems from the Distribution Utility Perspective”, 5th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE2013), August 2013, Gonabad, Iran.

29- S. Ghaderi, N Vasegh and R. Ghandehari, “Fuzzy Pitch Angle Control of Wind Hybrid Tourbin to Power Quality Improvement”, 24th International Conference on Information, Communication and Automation Technology, October 2013, Sarajevo, Serbestan.

30- مجید حروفیانی، رضا قندهاری و علی بدری، ” اولویت­ بندی و هماهنگ­ سازی منابع کوچک تزریق توان راکتیو جهت اصلاح ولتاژ در شبکه­ های هوشمند”، کنفرانس شبکه­ های هوشمند 92 در حوزه انرژی، آذر 1392، تهران، ایران.

31- R. Ghandehari, M. Jalil and P. Naderi, “A Novel Structure for Parallel Hybrid Active Power Filters with Series Resonant Circuits”, 5th Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC 2014), October 2014, Tehran, Iran.

32- مجید حروفیانی، علی زنگنه، رضا قندهاری و علیرضا شکری، ” مدل چند هدفه قیمت گذاری تزریق توان راكتیو توسط منابع تولید پراكنده بر اساس مدل خطی شده”، بیست و نهمین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1393، تهران.

33- مجید حروفیانی، رضا قندهاری و علیرضا شکری، ” بهبود عملكرد صفحات فتوولتاییك در برابر سایه های زمان طلوع و غروب خورشید”، همایش ملی انرژی های تجدیدپذیر، پاك و كارآمد، اردیبهشت 1394، تهران.

34- میثم مرادی و رضا قندهاری، ” بهبودوضعیت هارمونیكی در ولتاژ خروجی نیروگاه های خورشیدی با استفاده از سیستم LVDC و اینورترهای اصلاح شده به روش بازتزریق”، همایش ملی انرژی های تجدیدپذیر، پاك و كارآمد، اردیبهشت 1394، تهران، ایران.

35- مجید حروفیانی، رضا قندهاری و علیرضا شکری، ” ارائه مدل جدید جهت پیكره بندی مجدد آرایه های خورشیدی با درنظر گرفتن سایه های جزیی قابل پیش بینی”، سی امین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1394، تهران، ایران.

36- مجید حروفیانی، رضا قندهاری و علیرضا شکری، ” ارائه روش جدیدی جهت افزایش توان دریافتی از نیروگاه­های فتوولتائیك در واحد سطح با بهینه سازی پیكربندی آرایه ها”، سی و یکمین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1395، تهران، ایران.

37- مجید حروفیانی، رضا قندهاری و علیرضا شکری، ” بهينه سازی تكنيك سودكو بمنظور پيكربندی آرايه های خورشيدی جهت كاهش اثرات سايه اندازی آرايه ها بر روی يكديگر”، سی و یکمین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1395، تهران، ایران.

38- غالب مصطفایی، رضا قندهاری و مجید حروفیانی، ” ارائه الگوريتمي جديد براي پيكربندي آرايه هاي فتوولتاييك به منظور بهبود اثرات سايه با تكيه بر الگوهاي مختلف”، سی و یکمین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1395، تهران، ایران.

39- مهدی بابایی رگنی، رضا قندهاری و مهدی اسدی، ” ضرورت كاربرد SST در شبكه های هوشمند و چالشهای پيشروی آن”، شبكه های هوشمند انرژی 96، آبان 1396، تهران، ایران.

40- R. Ghandehari and A. Mirzakhani, “A Method for Detecting the Rotor Electromagnetic Flow of Double Fed Induction Generator”, 18h International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics (ISEF 2017), June 2017, Lodz, Poland.

41- فرزاد ترکیان و رضا قندهاری، ” ارائه روش جديدی جهت كاهش اثرات سايه های متقابل دوطرفه در نيروگاه های فتوولتائيك”، سی و دومین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1396، تهران، ایران.

42- فرزاد ترکیان و رضا قندهاری، ” بهبود اثرات سايه ی جزئی در سلول های خورشيدی با استفاده از تزريق جريان”، ششمين كنفرانس انرژی های تجديدپذير و توليد پراكنده ايران، اسفند 1396، تبریز، ایران.

43- فرزاد ترکیان و رضا قندهاری، ” نحوه تولید حداکثر توان در سلول­ های خورشیدی سری شده تحت سایه جزیی با استفاده از ساختارهای الکترونیک قدرت”، بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران  ICEE 2018، اردیبهشت 1397، مشهد، ایران.

44- علی میرزاخانی، رضا قندهاری و سید علیرضا داوری، ” بهبود عملکرد نیروگاه­ های بادی شامل ژنراتور القایی دو سو تغذیه با روش کنترل مستقیم توان در شرایط نامتعادلی ولتاژ شبکه با استفاده از تئوری تعمیم یافته­ توان”، بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران  ICEE 2018، اردیبهشت 1397، مشهد، ایران.

45- بابک یاری، رضا قندهاری، علی بدری و مجید حروفیانی، ” كاهش اثرسايه هاي متقابل براساس پيكربندي مجدد آرايه هاي خورشيدي با هدف كاهش تلفات اُهمي”، سی و سومین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1396، تهران، ایران.

 46- سینا دوایی فر، رضا قندهاری، سید علیرضا داوری و علی میرزاخانی، ” كاهش نوسانات گشتاور الكترومغناطيسي ژنراتور القايي تغذيه دوگانه بر مبناي كنترل مستقيم توان در شرايط نامتعادلي ولتاژ شبكه”، سی و سومین كنفرانس بین المللی برق ایران، آبان 1396، تهران، ایران.

پروژه های پژوهشی

 • طراحي و ساخت مدارات نمونه ­بردار با فركانس 150 كيلوهرتز جهت ارزيابي كيفيت توان؛
 • طراحي و ساخت مدارات نمونه­ بردار با فركانس 10 مگاهرتز جهت ذخیره ­سازی سیگنال سنسورهای فشار؛
 • طراحی و ساخت اینورتر متصل به شبکه؛
 • طراحی و ساخت اینورترها و درایوهای صنعتی؛
 • طراحی و ساخت کوره القایی نوع رزونانسی؛
 • بررسی انواع روش­های مقابله با افزایش سطح جریان اتصال کوتاه؛
 • طراحی و ساخت مبدل­های DC-DC افزاینده و کاهنده؛
 • نظارت طرح تنظیم پارامترهای سیستم PSS؛
 • طراحی و ساخت مبدل­ بوست دو کاناله اینترلیو 5 کیلووات با کنترل کننده ولتاژ خروجی؛
 • طراحی و ساخت نمونه بردار 8 کاناله ایزوله با فرکانس نمونه برداری 100 کیلوهرتز در هر کانال؛
 • طراحی و پیاده سازی سیستم تغذیه Actuator موتور احتراق داخلی با سوخت گاز طبیعی؛
 • طراحی و ساخت سیمولاتور نیروگاه بادی مبتنی بر ساختار DFIG.

دروس ارائه شده

 • ماشین های الکتریکی 1
 • ماشین های الکتریکی 2
 • ماشین های الکتریکی 3
 • الکترومغناطیس
 • تئوری جامع ماشین های الکتریکی
 • کیفیت توان
 • الکترونیک قدرت
 • طراحی مبدل های الکترونیک قدرت