barghhh

 

 

رئیس دانشکده مهندسی برق
Reza-1 رضا قندهاری
گروه قدرت
استادیار
داخلی: 2231 22970060-9
رزومه En/Fa r_ghandehari-at-sru.ac.ir

 

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
vahab وهاب نکوکار
گروه کنترل
استادیار
داخلی: 2247 22970060-9
رزومه En/Fa v.nekoukar-at-sru.ac.ir

 

معاون فنی و دانشجویی دانشکده
davari سید علیرضا داوری
گروه قدرت استادیار
داخلی: 2653 22970060-9
رزومه En/Fa davari-at-sru.ac.ir

 

مدیر گروه قدرت
shiri عباس شیری
گروه قدرت استادیار
داخلی: 2683 22970060-9
رزومه En/Fa abbas.shiri-at-sru.ac.ir

 

مدیر گروه الکترونیک
mhmaghami محمدحسین مقامی
گروه الکترونیک استادیار
داخلی: 2686 22970060-9
رزومه En/Fa mhmaghami-at-sru.ac.ir

 

مدیر گروه کنترل
mousavi سید زین العابدین موسوی
گروه کنترل دانشیار
داخلی: 2545 22970060-9
رزومه En/Fa smoussavi-at-sru.ac.ir

 

مدیر گروه مخابرات
سیدمحمد هاشمی
گروه مخابرات استادیار
داخلی: 2545 22970060-9
رزومه En/Fa sm.hashemi-at-sru.ac.ir