عکس قابلیت کاربری مساحت

(متر مربع)

نوع کفپوش عرض

(متر)

طول

(متر)

نام سالن
مسابقات داخلی، میزبانی مسابقات خارجی، برگزاری کلاسهای آموزشی و سانس تفریحی شنا 44/433 کاشی 80/16 80/25 استخر 25 متری
مسابقات داخلی، میزبانی مسابقات خارجی، برگزاری کلاسهای آموزشی و سانس تفریحی شنا 96/3019 کاشی 70/10 80/16 استخر آب درمانی
سانس تفریحی شنا 3 کاشی 50/1 2 حوضچه آب سرد
سانس تفریحی شنا 5 کاشی 2 50/2 جکوزی
سانس تفریحی شنا 4/17 کاشی 48/3 5 سونا بخار
سانس تفریحی شنا 71/16 چوب 20/4 98/3 سونا خشک
10 سرامیک 4 50/2 اتاق ماساژ