برخي از افتخارات علمی پژوهشی در سطح ملی و بين المللی

 • موفقیت و کسب مقام در مسابقات برنامه نویسی در سطح کشور،تحت سرپرستی علی نوراله، ۱۳۸۴
 • موفقیت و کسب مقام در مسابقات روباتیک در سطح بین المللی، آلمان، ۲۰۰۶٫
 • استفاده از طبقه بندي مركب براي طبقه بندي سيگنال­هاي زيستي، طرح پژوهشی، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۱٫
 • يادگيري مركب براي طبقه­بندي با تأكيد بر گوناگوني و مركب­سازي، طرح پژوهشی، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۲٫
 • مدل سازي سيستم بينايي اوليه انسان، طرح پژوهشی، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۳٫
 • ساخت روبات مسيرياب هوشمند، ۱۳۸۴٫
 • استاد نمونه دانشگاه، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۲٫
 • پژوهشگر برتر دانشگاه، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲٫
 • پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه، رضا ابراهیم پور، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳
 • منتخب فدراسیون سر آمدان علمی ایران ، دکتر رضا ابراهیم پور۱۳۹۴ .
 • پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه ، معصومه صفخانی ، ۱۳۹۴
 •