آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های محاسباتی و داده کاوی

در آزمایشگاه تحقیقاتی مدل های محاسباتی و داده کاوی، تمرکز بر روی مسائل متنوع حوزه یادگیری ماشین و داده کاوی، شامل مباحث زیر است

 • تحلیل مجموعه داده های بزرگ

 • داده کاوی داده های جریانی

 • رده بندی، خوشه بندی و کاوش قوانین انجمنی

 • رده بندهای تجمعی

 • وب کاوی

 • متن کاوی

The Computational Models and Data Mining Lab is focused on various problems in machine learning and data mining, including the following areas:

 • Analysis of very large data sets

 • Stream data mining

 • Classification, Clustering and Association rule mining

 • Ensemble Classifiers

 • Web mining

 • Text mining

اسامی دانشجویان آزمایشگاه :

آقای خلیل غفوری پور
آقای سید مهدی حسینی
آقای علی مردانی