دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

رئیس محترم دانشکده طی ابلاغی خانم دکتر زهرا شیرمحمدی را به عنوان “مسئول کارآموزی دانشکده مهندسی کامپیوتر” منصوب کردند و همچنین  از زحمات خانم دکتر زهرا میرزامومن در این مدت مسئولیت تقدیر و تشکر به عمل آمد.