دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

روز دفاع پروژه های کارشناسی در دو زمان ۱۷ تیرماه و ۱۱ شهریور ماه برگزار می گردد.

 افرادی که قصد دفاع در تیرماه را دارند درخواست خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند؛

computer.bsc.project@gmail.com