دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

سخنرامی آقای دکتر رضا ابراهیم پور روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶-۱۴ در پژوشکده علوم شناختی برگزار می گردد.

photo_2019-01-08_12-50-52