دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

سخنرانی آقای دکتر ابراهیم پور

سخنرامی آقای دکتر رضا ابراهیم پور روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 ساعت 16-14 در پژوشکده علوم شناختی برگزار می گردد.

photo_2019-01-08_12-50-52