دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد

طی مراسمی از زحمات صادقانه جناب آقای محمود حسنی کارشناس مسئول آموزش دانشکده که به افتخار بازنشستگی نائل شدند تقدیر و تشکر گردید.

آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان در تمامی مراحل زندگی را از خداوند منان خواستاریم.