دانشکده مهندسی کامپیوتر خبر داد:

سخنرانی دکتر حمید کریمی روزبهانی با عنوان”Application of Novel Multivariate Pattern Analyses in Extracting Information about Face Perception and Attention” روز شنبه مورخ ۳۰ شهریور ساعت ۱۴ الی ۱۶ در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.

poster