دانشکده مهندسی کامپیوتر خبرداد:

حضور مسئول محترم دفتر شاهد وایثارگران دانشگاه (سرکار خانم دکتر سید جوادی)در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی یکی از دانشجویان این دفتر در دانشکده

دانشکده مهندسی کامپیوتر از زحمات و پیگیری های این دفتر در امور دانشجویان شاهد وایثارگران دانشکده بسیار تشکر وقدردانی می کند.