دانشکده مهندسی کامپیوتر خبرداد:

جلسه ی گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر با مسئولین دانشگاه برگزار شد