دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار کرد

 

با حضور ریاست دانشکده و معاون آموزشی دانشکده و اساتید محترم گروه نرم افزار در تاریخ ۹۵/۷/۲۵ساعت ۱۱ صبح در سالن سمینار دانشکده مهندسی کامپیوتر مراسم معارفه  برگزار گردید و گزارش مشروحی از قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی توسط مدیر محترم گروه نرم افزار تشریح گردید

مراسم در پایان با پذیرایی مختصر به اتمام رسید

photo_2016-10-19_13-55-18