دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

بخش دوم دوره جامع بورس توسط انجمن کارآفرینی روز پنج شنبه برگزار گردید. به نقل از این انجمن جلسات سوم و چهارم از دوره جامع بورس تا روز پنجشنبه بیستم و یکم آذرماه برگزار و مانند جلسات گذشته با استقبال پرشور دانشجویان روبرو شد. لازم به ذکر است که ثبت نام برای شرکت در جلسه پنجم ادامه دارد.

bb-22 bb33 bb44