دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

برگزاری بخش دوم از دوره جامع بورس

بخش دوم دوره جامع بورس توسط انجمن کارآفرینی روز پنج شنبه برگزار گردید. به نقل از این انجمن جلسات سوم و چهارم از دوره جامع بورس تا روز پنجشنبه بیستم و یکم آذرماه برگزار و مانند جلسات گذشته با استقبال پرشور دانشجویان روبرو شد. لازم به ذکر است که ثبت نام برای شرکت در جلسه پنجم ادامه دارد.

bb-22 bb33 bb44