دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارگاه آموزشی را برای هنرآموزان هنرستان خدیجه جهان برگزار کرد. در این دوره آموزشی، هنرآموزان با کارگاه چوب و لمسه کوبی آشنا شدند.

%da%86%d9%88%d8%a8-1 %da%86%d9%88%d8%a8-2 %da%86%d9%88%d8%a8-3