دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

مجموعه قالب ECAP که از فرآیندهای مورد استفاده در توسعه ساختارهای فوق ریز و نانو در فلزات است در قالب طرح پژوهشی توسط آقای دکتر فاطمی طراحی و ساخته شد. این قالب آماده ارائه سرویس به پژوهش های داخل یا خارج دانشگاه است. این مجموعه قالب در جهت توسعه ساختارهای نانو و مشخصه یابی آن ها، در راستای تفاهم نامه همکاری ایشان با موسسه Polish Academy of Science می باشد.

%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-2jpg %d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-3 %d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-4 %d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%db%8c-1