دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

اعضای محترم شورای دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین جهت بررسی راهکارها و مشکلات پژوهشی و نیز مرور روند فعالیت های پژوهشی جلسه ای را با معاون و مدیران محترم حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار کردند. در این جلسه موضوعات مختلفی در زمینه مشکلات موجود در خصوص پژوهش اعضای هیئت علمی مطرح و راهکارهای ممکن معرفی شد.

1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%8720%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87