دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

اعضاي محترم شوراي دانشكده مهندسی مواد و فناوری های نوین جهت بررسي راهكارها و مشکلات پژوهشي و نيز مرور روند فعالیت های پژوهشي جلسه ای را با معاون و مديران محترم حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه برگزار کردند. در اين جلسه موضوعات مختلفي در زمينه مشكلات موجود در خصوص پژوهش اعضاي هيئت علمي مطرح و راهكارهاي ممكن معرفي شد.

1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%8720%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%a9%d8%af%d9%87