دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین خبر داد.

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین دوره های آموزشی صنایع چوب برای هنرستان های های فنی و کار و دانش برگزار می کند.

%da%a9%d8%a7%d8%b1-1%da%a9%d8%a7%d8%b1-2