دانشکده مهندسی برق اعلام کرد

دانشجویان درس تولید ونیروگاه در روز  پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۹۶ همراه استاد درس ازنیروگاه چرخه ترکیبی دماوند بازدید کرده وضمن مشاهده قسمتهای مختلف نیروگاه از نزدیک با چگونگی تولید برق در نیروگاههای حرارتی آشنا شدند.

این نیروگاه دارای واحدهای بخار وگاز بوده ودرحال حاضر بزرگترین نیروگاه برق کشور است و چند تن از کارشناسان محترم این نیروگاه با ارائه توضیحات خود و حضور در کنار دانشجویان  محتوای بازدید رابالا بردند.

جا دارد ازمدیریت و کارشناسان محترم نیروگاه دماوند و مسئولان دانشگاه و دانشجویان عزیز درس به خاطر پیگیری و جدیت در تدارک وانجام این بازدید علمی، قدردانی گردد.