دانشکده علوم پایه تقدیر می کند

به پاس سی سال خدمت صادقانه و خالصانه جناب آقای محمد حسین نیکونژاد عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه ضمن تبریک ویژه به ایشان برای نامبرده آرزوی توفیق روز افزون داریم . نامبرده در مدت مسئولیت خود ده ها تقدیر نامه و نشان دریافت نمود و تصدی مسئولیت های بزرگی مانند معاون فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود دارد. آقای نیکونژاد در سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان معلم نمونه کشوری شناخته شد.

با آرزوی توفیق

دانشکده علوم پایه

nikoonejad