دانشکده علوم پایه برگزار نمود.

برگزاری کارگاه آشنایی اساتید با توانمندی وبگاه دانشگاه

به منظور آشنایی اساتید دانشکده علوم پایه با توانمندی های وبگاه دانشگاه در تکمیل وبگاه اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی با حضور آقای محمد مشتاقی در روز سه شنبه نوزدهم آذرماه 1398 در محل سایت کامپیوتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.