دانشکده علوم پایه برگزار نمود.

به منظور آشنایی اساتید دانشکده علوم پایه با توانمندی های وبگاه دانشگاه در تکمیل وبگاه اعضای هیات علمی، کارگاه آموزشی با حضور آقای محمد مشتاقی در روز سه شنبه نوزدهم آذرماه ۱۳۹۸ در محل سایت کامپیوتر دانشکده علوم پایه برگزار شد.